AdTech 1830 Temperature Module 410°F / 210°C

AdTech

Temperature Module 410°F / 210°C for the AdTech HD350 hot melt glue gun.

  • Brand: AdTech, Adhesive Technologies