AdTech 1827 Temperature Module 300°F / 149°C

AdTech

Temperature Module 300°F / 149°C for the AdTech HD350 hot melt glue gun. 

  • Brand: AdTech, Adhesive Technologies