AdTech 1828 Temperature Module 350°F / 177°C

AdTech

Temperature Module 350°F / 177°C for the AdTech HD350 hot melt glue gun. 

  • Brand: AdTech, Adhesive Technologies