AdTech 1829 Temperature Module 380°F / 193°C

AdTech

Temperature Module 380°F / 193°C for the AdTech HD350 hot melt glue gun.

  • Brand: AdTech, Adhesive Technologies